Ders 6 Rusca da ZARF BAGLACLAR SAYILAR COGUL

Rusca ogrenmek isteyen Turkler icin bir forum
НАРЕЧИЕ - ZARF

Zarflar, bulundukları cümlenin içindeki fiilin, sıfatın, zarfın anlamına bir ek yapan, o cümle için sorulacak “nasıl?, ne zaman, nerede?” sorularına cevap olabilen sözcüklerdir.

Zarflar altı türlüdür:
1. нарéчия óбраза дéйствия hal zarfları вдруг
(как? каким óбразом?) (nasıl?) мéдленно
прóсто
2. нарéчия мéста yer zarfları здесь
(где? кудá? откýда?) (nereden? nereye? далекó
nereden?) там
рядом
3. нарéчия врéмени zaman zarfları рáно
(когдá?) (ne zaman?) сегóдня
зáвтра
лéтом
4. нарéчия мéры и стéпени derece zarfları óчень
(в какóй мéре? (ne kadar? мáло
в какóй стéпени?) ne derecede?) мнóго
слEшком
5. нарéчия причины sebep zarfları потомý
(почемý? по какóй причине?) (neden?) оттогó
сгорячá
6. нарéчия цéли amaç zarfları в шýтку
(зачéм? с какóй цéлью?) (neden?) нарóчно
назлó

Rusçada zarflar fiillerle ilgili sözcükler oldukları için cinsiyet ya da çoğulluktan etkilenmez, tek şekilde kullanılır.

хорошó (iyi, iyidir) рáно (erken)
плóхо (kötü, kötüdür) пóздно (geç)
быстро (hızlı, hızlıdır) грóмко (yüksek sesle)
мéдленно (yavaş, yavaştır) тихо (alçak sesle)
ПРОСТЫЕ НАРЕЧИЯ - BASİT ZARFLAR

1. НАРЕЧИЯ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ - HAL ZARFLARI

Hal Zarfları fiillerin yapılış şeklini, yani onların nasıl yapıldıklarını belirtirler. Как? каким óбразом? (nasıl? ne şekilde?) sorularına cevap teşkil eder.

сплошь aralıksız, baştan başa
врасплóх birdenbire, ansızsın
вдруг aniden, ansızsın

2. НАРЕЧИЯ МЕСТА - YER ZARFLARI

Bir eylemin yapıldığı yeri belirten yer zarflarına denir. Где? кудá? откýда? (nerede? nereye? nereden?) sorularına cevap vermektedir.

Где? (Nerede?)
здесь burada
там orada
Кудá? (Nereye?)
сюдá buraya
тудá oraya
Откýда? (Nereden?)
отсюда buradan
оттýда oradan

3. НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ - ZAMAN ZARFLARI

Bir eylemin zamanını belirtirler. Когдá? (ne zaman?) sorusuna cevap vermektedir.

зáвтра yarın
сегóдня bugün
вчерá dün
4. НАРЕЧИЯ МЕРЫ И СТЕПЕНИ - DERECE ZARFLARI

óчень çok (derece anlamında kullanılır)
слишком çok, fazla
мнóго çok (miktar anlamında kullanılır)
мáло az
чуть-чуть birazcık
éле-éле yavaş yavaş, azar azar

5. НАРЕЧИЯ ПРИЧИНЫ - SEBEP ZARFLARI

Sebep bildiren ve почемý? по какóй причине? (neden? ne sebepten dolayı?) sorularına cevap teşkil eden zarflardır.

потомý ...dolayı
оттогó ...dolayı
поневóле istemeden
сгорячá heyecandan

6. НАРЕЧИЯ ЦЕЛИ - AMAÇ ZARFLARI

Amaç bildiren ve зачéм? с какóй цéлью? (ne için? ne amaçla?) sorularına cevap veren zarflardır.

нарóчно bilerek
назлó bilerek, kötülük olsun diye
в шýтку şaka olsun diye

SIFATLARDAN TÜREMİŞ ZARFLAR

1. HAL ZARFLARI

A. Niteleme Sıfatları’ndan türemiş Hal Zarfları sonuna -о ve -е sonekleri alırlar. Bu şekil -о ve -е ile biten Kısa Sıfat şeklinin aynısıdır.

хорошó iyi(dir)
плóхо kötü(dür)
ясно açık(tır)
красиво güzel(dir)
сильно güçlü bir şekilde
искренне samimi bir şekilde

- Как он с тобóй говорил? - O seninle nasıl konuşuyordu?
- Он говорил со мной искренне. - O benimle samimi konuşuyordu.

Он хорошó написáл сочинéние. O kompozisyonu iyi yazdı.
Мáма выглядела красиво. Anne güzel görünüyordu.

B. İlgi ve bazı Niteleme Sıfatları’ndan türemiş Hal Zarfları по- öneki alırlar. Sonunda ise -E HALİ tekil ERİL CİNS çekim sonekini almaktadırlar.

по-весéннему (весéнний) baharda gibi
по-зимнему (зимний) kışta gibi
по-дорóжному (дорóжный) yola çıkıyor gibi
по-воéнному (воéнный) asker gibi
по-настоящему (настоящий) gerçekten, sahiden
по-хорóшему (хорóший) iyi bir şekilde
по-нóвому (нóвый) yeni bir şekilde

Онá былá одéта по-дорóжному. O yola çıkıyor gibi giyinikti.
Мы расстáлись по-хорóшему. Biz iyi bir şeklide ayrıldık.

C. -ский soneki olan İlgi Sıfatları’ndan yapılmış Hal Zarfları -й harfini kaybederler. Bu gruba ait olan zarflar bir kısmını по- öneki ilavesiyle kurulur.

по-человéчески insani, insanca
по-дрýжески arkadaşça, arkadaş gibi
по-товáрищески arkadaşça, arkadaş gibi
по-приятельски arkadaşça
по-рýсски Rusça
по-английски İngilizce
по-турéцки Türkçe
по-немéцки Almanca
по-францýзски Fransızca

критически kritik bir şekilde
политически siyasi bir şekilde
теоретически teorik olarak
практически pratik olarak
твóрчески yaratarak, yapıcı
героически kahraman gibi, kahramanca
герóйски kahraman gibi, kahramanca

Онá поступила по-дрýжески. O arkadaş gibi davrandı.
Ученик хорошó говорит по-рýсски. Öğrenci iyi Rusça konuşuyor.
Теоретически это выглядит возмóжным. Teorik olarak bu mümkün gibi gözüküyor.
Воéнные героически сражáлись. Askerler kahramanca savaşıyorlardı.

D. -ий, -ья, -ье soneki olan bazı İlgi Sıfatları’ndan (медвéжий, медвéжья, медвéжье - ayı (s)ı) gelen Hal Zarfları по- önekini ve -и sonekini alırlar.

по-медвéжьи ayı gibi
по-вóлчьи kurt gibi
по-лисьи tilki gibi
по-зáячьи tavşan gibi

Собáка по-вóлчьи вóет. Köpek kurt gibi uluyor.
Мáленький мáльчик прыгал по-зáячьи Küçük çocuk tavşan gibi zıplıyordu.


E. Farklı önekleri alarak da Niteleme Sıfatları’nın tam ve kısa şekillilerinden türemiş Hal Zarfları kurulur.

нáбело temiz (çekmek)
нáчисто temiz (çekmek)
снóва yine, gene
вкрáтце kısaca
впустýю boş, boşuna
вплотнýю çok yakın (yaklaşmak)

Ученица переписывает домáшнее задáние нáчисто. Kız öğrencisi ödevini temize çekiyor.
Онá рассказáла содержáние статьи вкрáтце O makalenin içeriğini kısaca anlattı.
Человéк подошёл ко мне вплотнýю. Adam bana çok yaklaştı.

F. Aktif Fiil Sıfatları’ndan türemiş Hal Zarfları -е soneki ile kurulurlar.

торжествýюще (торжествýющий) coşkulu
вызывáюще (вызывáющий) dil başlı
блестяще (блестящий) zekice
умоляюще (умоляющий) yalvararak

Он ведёт себя вызывáюще. O dik başlı davranıyor.
Ребёнок смотрéл на мáму умоляюще. Çocuk yalvararak annesine bakıyordu.
Мой брат блестяще говорил на митинге. Mitingde erkek kardeşim zekice konuştu.

2. YER ZARFLARI

Niteleme Sıfatları’nın tam ve kısa şekillilerden türemiş Yer Zarfları farklı önekler ile kurulurlar.

Где? (Nerede?)
спрáва sağda
слéва solda
Кудá? (Nereye?)
напрáво sağa
налéво sola
Откýда? (Nereden?)
издалекá uzaktan, uzaklardan
спрáва sağdan
слéва soldan


İSİMLERDEN TÜREMİŞ ZARFLAR

1. ZAMAN ZARFLARI

Zaman Zarfları ismim edatsız İLE HALİ çekim şeklinde kullanılırlar.
ýтром (ýтро) sabahleyin
днём (день) gündüz
вéчером (вéчер) akşamleyin
нóчью (ночь) geceleyin
лéтом (лéто) yazın
óсенью (óсень) sonbaharda
зимóй (зимá) kışın
веснóй (веснá) ilkbaharda

Мы мнóго плáваем лéтом. Yazın biz çok yüzüyoruz.
Я проснýлась óчень рáно ýтром. Ben sabahleyin çok erken kalktım.

2. HAL ZARFLARI

пешкóм yaya, yürüyerek
босикóм yalınayak
бегóм koşarak
верхóм at üstünde, atla
шáгом adi adımla
рысью tırıs giderek

Я люблю бéгать лéтом босикóм. Yazın yalınayak koşmayı çok severim.
Путешéственники всю дорóгу éхали верхóм. Bütün yol boyunca seyyahlar at üstünde gittiler.

3. YER ZARLARI

Где? (Nerede?)
вдали uzakta
наверхý yukarıda
внизý aşağında, altta
дóма evde
Кудá? (Nereye?)
далекó uzağa
вверх yukarıya
вниз aşağıya
Откýда? (Nereden?)
издалекá uzaktan
свéрху yukarıdan
снизу aşağıdan

- Откýда ты идёшь? - Sen nereden geliyorsun?
- Я идý издалекá, из гóрода. - Ben uzaktan geliyorum, şehirden.

Я весь день был дóма. Bütün gün evde idim.
Я услышала гóлос мáтери и спустилась вниз. Annemin sesini duydum ve aşağıya indim.
Вдали показáлись гóры. Uzakta dağlar gözüktü.

SAHİPLİK ZAMİRLERİNDEN TÜREMİŞ ZARFLAR

По- öneki ilave edilerek -E HALİ’nin ERİL CİNS çekim şeklinde kullanılır.

по-мóему (мой) bence
по-твóему (твой) sence
по-нáшему (наш) bizce
по-вáшему (ваш) sizce
по-свóему (свой) kendine göre

Он сдéлал всё по-свóему. O herşeyi kendine göre yaptı.
По-мóему вы не прáвы. Bence siz haklı değilsiniz.
Как по-вáшему, онá придёт? Nasıl sizce, o gelecek mi?
По-твóему он говорит прáвду? Sence o yalan söylüyor?SAYILARDAN TÜREMİŞ ZARFLAR

1. Sıra Sayıları’ndan türemiş zarflar в-, во- önekleri ile kurulurlar.

во-пéрвых ilk önce
во-вторых ikinci (olarak)
в-трéтьих üçüncü (olarak)

2. Miktar ve Topluluk Bildiren Sıfatları’ndan türemiş zarflar.

однáжды bir gün, bir defa
двáжды iki kere
трижды üç kere
вдвоём ikimiz, ikiniz, ikisi
втроём üçümüz, üçünüz, üçü
вчетверóм dördümüz, dördünüz, dördü
вдвóе iki kat
втрóе üç kat

Однáжды, когдá я возвращáлся с рабóты... Bir gün işten dönerken...
Этот вопрóс обсуждáлся ужé двáжды. Bu mesele artık iki kere tartışıldı.
Эта книга стóит втрóе дорóже, чем та. Bu kitap şu kitaptan üç kat daha pahalıdır.

DİĞER ZARFLARDAN TÜREMİŞ ZARFLAR

1. Önek ilavesi ile yapılmış zarflar.

позавчерá önceki gün
послезáвтра öbür gün
отсюда buradan
оттýда oradan
повсюду her yerde
2. Не-, ни-, то-, -либо, -нибудь, кое- parçacıkları ile kurulmuş zarflar.

никогдá hiçbir zaman, asla
нéкогда zamanı yok
нигдé hiçbir yerde
нéгде yeri yok
никудá hiçbir yere
нéкуда yeri yok
гдé-то bir yerde
когдá-нибýдь bir gün
кудá-нибýдь bir yere
кóе-где oradan buradan
Azy gum garum gerum, gazy gumga... Azy gum garum gerum, gazy gumga
Аватара пользователя
Irochka
Sonnige Paradys
 
Сообщения: 23944
Фото: 205
Регистрация: 25 окт 2005
Откуда: Africa

СОЮЗЫ - BAĞLAÇLAR


Bağlaçlar, sözcükleri veya cümlecikleri bağlayan sözcüklerdir.


Онá открыла дверь и вошлá вовнутрь.
Дéти быстро побежáли, но не смогли догнáть автóбус.
Это дом или шкóла?
Шёл дождь, поэтому мы остáлись дóма.
Kapıyı açtı ve içeri girdi.
Çocuklar hızlı koştular fakat otobüse yetişemediler.
Bu bir ev midir yoksa bir okul mudur?
Yağmur yağıyordu, bu sebepten dolayı evde kaldık.


Bu cümlelerde görülen и, но, или, поэтому sözcükleri birer bağlaçtır. İki cümleciği birbirine bağlamaktadır.Rusçada iki tür bağlaç vardır.

1. соединительные союзы - düzenleme bağlaçları
2. сопоставительные союзы - uyum bağlaçları

Düzenleme bağlaçları, cümledeki sözcükleri ve cümlecikleri bağlamaktadırlar. Uyum bağlaçları ise yalnız iki cümleciği bağlamada kullanılırlar.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ - DÜZENLEME BAĞLAÇLARI

1. И (ve) bağlacı:

Rusçadaki tek harften oluşan и bağlacı Türkçede olduğu gibi kullanılır.

Это столы и стýлья. Bunlar masa ve sandalyedirler.
Мои мáма и пáпа - учителя. Benim annem ve babam öğretmendirler.
Идýт мужчина и жéнщина. Adam ve kadın gidiyorlar.
Крéсло нóвое и удóбное. Koltuk yeni ve rahattır.

И bağlacı eşit değerde cümlecikleri birleştirerek tek bir cümle halinde toplarlar.

Онá открыла окнó и выбросила корóбку. Pencereyi açtı ve kutuyu dışarı attı.
Мужчина принёс один лист бумáги и однý рýчку. Adam bir tabaka kağıt ve bir tükenmez kalem getirdi.
Мы съéли яблоки, грýши, банáны и виногрáд. Elmalar, armutlar, muzlar ve üzümler yedik.

И ile bağlanacak sözcükler arka arkaya birkaç tane ise sadece son sözcük önünde и kullanılır; diğerlerin önüne virgül konulur.

Когдá мы шли в отéль мы видели пáрки, мосты, пáмятники и большýю цéрковь. Otele giderken parklar, köprüler, anıtlar ve büyük bir kilise gördük.
Онá высóкая, стрóйная и красивая. O uzun boylu, ince ve güzeldir.

Emir cümlelerinde aşağıdaki gibi bir anlam verir.

Иди и принеси тарéлки! Gel ve tabakları getir!
Иди и помоги товáрищам. Git ve arkadaşlarına yardım et.
Прочти текст и объясни егó ученикáм. Parçayı oku ve onu öğrencilere açıkla.

2. Ни... ни... (ne...ne...) bağlacı:

Ни... ни... bağlacı olumsuzluğu vurgulamak için olumsuz cümlelerde kullanılır.
Ни... ни... ile kullanılan fiil olumsuz şeklide kullanılır.

Сегóдня я не получил ни письмá, ни газéты. Bugün ne mektup ne gazete aldım.
Мы ни хлéба, ни мяса не éли. Ne ekmek ne de et yedik.
Ни я ей письмó не послáла, ни она мне. Ben ona mektup göndermedim, o da bana göndermedi.

3. А (ise, de, da) bağlacı:

А bağlacı iki basit cümleyi birleştirir ve İSİMLER arasındaki çeşitli farklılıkları belirtir. А bağlacının önünde her zaman virgül vardır.

Дом большóй, а кóмната мáленькая. Ev büyüktür, oda ise küçüktür.
Мой брат в шкóле, а сестрá дóма. Erkek kardeşim okulda, kız kardeşim ise
(kız kardeşim de) evdedir.
Лóжка на столé, а вилка на стýле. Kaşık masanın üstündedir, çatal ise
sandalyenin üstündedir.
Книга моя, а рýчка твоя. Kitap benimdir, tükenmezkalem de
senindir.

А bağlacı не.., а... şeklinde kullanıldığında bir öznenin iki özellikten veya eylemden yalnız birine sahip olduğunu veya yaptığını göstermede kullanılır.

Нина не гуляет, а читáет. Nina gezmiyor, ama okuyor.
(Nina hep geziyor hem de okuyor
olamaz)
Он не врач, а учитель. O doktor değildir, ama öğretmendir.

4. Но (ama, fakat) bağlacı:

Но bağlacı karşıtlık gösteren bir bağlaçtır. İki cümlecikte söylenen şeye ikinci cümlecik uyumsuzluk gösteriyorsa ikisi arasında но kullanılır.

Он худóй, но сильный. Zayıftır ama kuvvetlidir.
Мы опоздáли, но мнóго рабóтали и закóнчили рабóту досрóчно. Geç geldik fakat çok çalıştık ve işi vaktinden önce bitirdik.
Он хорóший мáльчик, но он не занимáется урóками. İyi bir çocuktur fakat derslerine çalışmaz.
Чемодáн был тяжёлый, но я смог егó нести. Bavul ağırdı ama onu taşıyabildim.

Bu bağlaç а bağlaç ile karıştırılmamalı. Но bağlacı örneklerde de görüldüğü gibi ikinci cümlecik belirtilen şeye aykırı düşen ve beklenmeyen bir anlam taşımaktadır.

Я был Москвé, а он был в Киеве. Ben Moskova’da idim o ise Kiev’de idi.
(İki kişi arasındaki farkı gösteriyor.)
Её вóлосы не длинные, а корóткие. Onun saçı uzun değildir; kısadır.
(Onun saçı hem uzun hem de kısa
olamaz.)
Отéц не читáет, а смóтрит телевизор. Baba okumuyor. O televizyon seyrediyor. (Baba iki eylemi aynı zamanda yapıyor olamaz.)

Это стáрый автомобиль, но óчень дорогóй. Eski bir otomobildir ama çok pahalıdır.
Всё óчень хорошó, но я не счáстлив. Her şey çok iyi fakat ben mutlu olamıyorum.

5. Или (yoksa, ya da, veya) bağlacı:

Или bağlacı bir seçme veya tahmin belirtir.

Ты идёшь в кинó или в теáтр? Sen sinemaya mı yoksa tiyatroya mı
gidiyorsun?
Вы придёте или они? Siz mi geleceksiniz yoksa onlar mı?

Ты дóлжен одéть свитер или кóфту. Bir süveter veya hırka giymelisin.
Мы кýпим один ковёр или нéсколько сувениров. Bir halı alacağız veya birkaç hatıra eşyası.
Онá мóжет выбрать однý книгу или открытку. Bir kitap ya da bir kartpostal seçebilir.
На зáвтрак они пьют чай или кóфе. Kahvaltıda çay veya kahve içerler.

Или... или şeklinde “ya... ya “ anlamına gelir.

Или ты сдéлаешь или он! Ya sen yapacaksın ya o!
В воскресéнье или я пойдý к дрýгу или он ко мне придёт. Pazar günü ya ben arkadaşıma gideceğim ya o bana gelecek.

6. Поэтому (bu yüzden) bağlacı:
Погóда холóдная, поэтому ты должнá одéть жакéт. Hava soğuk, bu yüzden ceketini giymelisin.
Мы опоздáли, поэтому мы здесь подождём. Geç kaldık, bu yüzden burada bekleyeceğiz.
Вáза разбилась, поэтому мы купили нóвую. Vazo kırıldı, bu yüzden yenisini aldık.
Дирéктора там нé было, поэтому мы вернýлись наáад. Müdür orada değildi, bu yüzden geri döndük.

7. Знáчит (demek ki) bağlacı:

Если не он сдéлал, знáчит ты сдéлал. Eğer o yapmadıysa, demek ki sen yaptın.
Егó машины нет, знáчит он уéхал. Arabası yok, demek ki gitmiş.
Если онá не хóчет писáть, знáчит ты дóлжен написáть. O yazmak istemiyorsa, demek ki sen yazmalısın.СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ - UYUM BAĞLAÇLARI

Uyum Bağlaçları, zarf cümlecikleri ve isim cümleciklerinin meydana getirilmesinde kullanılan ve bu cümlecikleri diğer ana cümleye bağlayan sözcüklerdir.

1. Açıklama Bağlaçları:

(a) что

İsim cümlecikleri yapımında en çok kullanılan sözcük что‘tur. Aşağıdaki örneklerde что ile başlayan bölüm bir isim cümleciğidir. Bu cümlecik что bağlacı ile önündeki ana cümleye bağlamaktadır.

Мы знáем, что он хорóший пóвар. Onun iyi bir aşçı olduğunu biliyoruz.
(Biz biliyoruz ki o iyi bir aşçıdır.)

Bu tip isim cümleciklerini daha iyi anlamak için ana cümleden ayrı olarak görmek istersek,
что он учитель ki o bir öğretmendir
(onun bir öğretmen olduğunu)
что дом сгорéл evin yandığını
что алкогóль врéден alkolün zararlı olduğunu
что пáпа добьётся успéха babasının başarılı olacağını

Мы знáли, что он учитель. Onun bir öğretmen olduğunu
bilmiyorduk.
Мы узнáли, что егó дом сгорéл. Biz evinin yandığını öğrendik.
Я прочёл, что алкогóль врéден. Alkolün zararlı olduğundan okudum.
Я вéрю, что мой папа добьётся успéха. Babamın başarılı olacağına inanıyorum.

(b) чтóбы

Birinin bir şey yapmasını istediğini belirtirken kullanılır. İstek, rica, emir ve söyleniş ifade eden fiiller ile kullanılmaktadır.

хотéть/захотéть istemek
просить/попросить rica etmek
желáть/пожелáть dilemek
говорить/сказáть söylemek
писáть/написáть yazmak
прикáзывать/приказáть emir vermek

Ивáн хóчет, чтóбы Сергéй пришёл. İvan, Sergey’in gelmesini istiyor.
(İvan istiyor ki Sergey gelsin.)

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi ikinci cümlecikteki fiil GEÇMİŞ ZAMAN’da kullanılır.

Я скажý емý, чтóбы он принёс мою книгу. Ona kitabımı getirmesini söyleyeceğim.
Он написáл мне, чтóбы я привёз егó вéщи. O benim eşyalarını getirmemi istedi (yazdı).
Мы написáли нáшему брáту, чтóбы он встрéтил нас на вокзáле. Kardeşimize bizi garda karşılasın diye yazdık.

2. Amaç Bağlaçları:

чтóбы (чтоб) ... diye; -mak için, -mek için
для тогó чтóбы ... diye; -mak için, -mek için

İki cümleciğin öznesinin aynı olduğunda ikinci cümlecikte kullanılan fiil MASTAR şeklindedir.

Мы сéли на край окнá, чтóбы посмотрéть на красивый вид. Güzel manzarayı seyredelim diye pencere kenarına oturduk.
Я пришёл сюдá, чтóбы увидеть её. Onu göreyim diye buraya geldim.
Онá мнóго рабóтает, чтóбы сдать экзáмен. Sınavdan geçmek için çok çalışıyor.
Он идёт в магазин, для тогó чтóбы всё купить на зáвтра. Yarın için her şey almak için mağazaya gidiyor.

İki cümleciğin özneleri farklı ise ikinci cümlecikte kullanılan fiil ÇEŞMİŞ ZAMAN’da kullanılmaktadır.

Я пришёл к дрýгу, чтóбы рассказáть об экскýрсии. Arkadaşıma gezimi anlatmak için geldim.
Я пришёл к дрýгу, чтóбы он рассказáл об экскýрсии. Arkadaşıma gezisini anlatsın diye geldim.

Я далá емý дéнег, чтóбы он смог поéхать в Стамбýл. İstanbul’a gidebilsin diye ona para verdim.
Я ужé не знáю, что сдéлать, для тогó чтóбы онá наконéц отвéтила на моё письмó. Benim mektubuma cevap versin diye ne yapmam gerektiğini bilemiyorum.

3. Sebep Bağlaçları:

потомý что -dıği için; çünkü
так как -diği için; çünkü
ибо -diği için; çünkü
оттóго что -den dolayı
из-за тогó что -dıği için, -diğinden
в силу тогó что -dıği için
ввидý тогó что -diği taktirde
вслéдствие тогó что -dıği için

Son üç bağlaç genel olarak resmi dilde kullanılmaktadır.

Я не пошёл в шкóлу, потомý что я был бóлен. Ben okulda gitmedim çünkü hastaydım.
Так как я опоздáл, я не пошлá в кинó. Geç kaldığım için sinemaya gitmedim.
Оттогó что я не рабóтал, я не смог сдать экзáмен. Çalışmadığın için sınavdan geçemedin.
Ввидý тогó что вы не готóвы, мы перенóсим собрáние на другóй срок. Hazır bulunmadığınız taktirde toplantıyı tehir ederiz.

4. Şart Bağlaçları:

éсли eğer
éсли...то... eğer... o zaman
éсли бы eğer ...-saydı, keşke
раз mademki
Если я получý лéтом óтпуск, поéду в дерéвню. Yazın izin alırsam köye gideceğim.
Если я получý лéтом óтпуск, то поéду в дерéвню. Yazın izin alırsam köye gideceğim.
Если бы лéтом я получил óтпуск, я бы поéхал в дерéвню. Yazın izin alsaydım köye gidecektim.
Раз ты не дéржишь слóва, я сдéлаю это сам. Mademki sözünü tutmuyorsun bunu kendim yapacağım.

5. Zaman Bağlaçları:

когдá -diği zamanda, -diğinde
как тóлько -r...-mez
лишь тóлько -r...-mez
в то врéмя как -iken; -diği halde
покá -iken
покá... не... -ana kadar, -ene kadar, -ana dek, -ene
dek

Когдá он пришёл, меня нé было. O geldiğinde ben yoktum.
Как тóлько приéдешь домóй, позвони мне. Eve varır varmaz telefon et.
Лишь тóлько онá меня увидела, онá побежáла. Beni görür görmez koşmaya başladı.
В то врéмя как я рабóтала, ты гулял по ýлицам. Ben çalışırken sen sokaklarda geziyordun.
Покá мы там ждáли, какáя-то зелёная машина подъéхала к нам. Biz orada bekliyorken yanımıza yeşil bir araba geldi.
Покá шёл дождь, мы стояли под дéревом. Yağmur yağarken ağacın altında. dikiliyorduk.
Мы стояли под дéревом, покá не остановился дождь. Yağmur geçene kadar ağacın altında durduk.

6. Sonuç Bağlaçları:

так что bu yüzden
вслéдствие чегó bu yüzden; bu sebepten dolayı

Моя мáма больнá, так что я не смогу пойти на вечеринку. Annem hasta bu yüzden partiye gidemeyeceğim.

Материáл не был привезён, вслéдствие чегó мы не смогли закóнчить нáшу рабóту.
Malzeme getirilmedi bu sebepten dolayı biz işimizi bitiremedik.

7. Karşılaştırma Bağlaçları:

как gibi
как бýдто -miş; sanki
бýдто -miş; sanki
бýдто бы -miş gibi; sanki
тóчно, слóвно -miş gibi; sanki

Мы приберём дом, как вы желáете. Evi arzu ettiğiniz şekilde temizleyecek.
Дéлай, как я сказáла! Söylediğim gibi yap!
Человéк закричáл на детéй, как бýдто он их отéц. Adam çocuklara sanki onların babası imiş gibi bağırdı.
Жéнщина выглядела так, слóвно онá всё знает. Kadın her şeyi biliyormuş gibi davranıyordu.

8. Kabul Ediş Bağlaçları:

хотя -diği halde
несмотря на то что -diği halde, -a rağmen
как (бы) ни her ne kadar... da
чтóбы ни her ne
дáже éсли da olsa

Он принял дéньги, хотя это было мáло за егó рабóту. Onun işi için az olduğu halde parayı kabul etti.
Несмотря на то что погóда былá холóдной мы не одéли нáших пиджакóв. Hava serin olduğu halde ceketlerimizi giymedik.
Как ни умны они, они сдéлали глýпые ошибки. Her ne kadar akıllıysalar da aptalca hatalar yaptılar.
Как бы ни были сложны задáчи, он мóжет их решить. Her ne kadar zor da olsalar problemleri çözebilir.
Чтóбы они ни сказáли вы должны сдéлать. Her ne deseler yapmalısınız.
Дáже éсли они вáши враги, вы должны им помóчь. Düşmanınız da olsalar onlara yardım etmelisiniz.

fono
Azy gum garum gerum, gazy gumga... Azy gum garum gerum, gazy gumga
Аватара пользователя
Irochka
Sonnige Paradys
 
Сообщения: 23944
Фото: 205
Регистрация: 25 окт 2005
Откуда: Africa

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ - SAYILAR

КЛАССИФИКАЦИЯ ИМЁН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ - SAYILARIN ANLAM BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI

Rusçada sayılar MİKTAR, TOPLULUK VE SIRA SAYILARI şeklinde üçe ayrılmaktadır.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЕНЫЕ - MİKTAR VE TOPLULUK SAYILARI

Bu sayılar herhangi bir canlı ya da cansız varlığın miktarını gösterir ve скóлько? (kaç tane?) sorusuna cevap vermede kullanılırlar.

- Скóлько рабóчих на фáбрике? - Fabrikada ne kadar işçi vardır?
- На фáбрике сто рабóчих. - Fabrikada 100 işçi var.
- Скóлько детéй у сосéда? - Komşunun kaç çocuğu var?
- У сосéда трóе детéй. - Komşunun üç çocuğu var.

Miktar Sayıları; Basit, Bileşik ve Bütünleyen olarak üç grupta toplanırlar.

Basit Sayıları: два (2), три (3), пять (5), дéсять (10), сто (100), тысяча (1000)
Bileşik Sayıları: двáдцать (20), тридцать (30), пятьдесят (50), девянóсто (90), триста (300)
Bütünleyen Sayıları: Bu tür sayılar parçalı olarak bir bütün sayıyı oluşturan sayılardır.
тридцать пять (35)
сто двáдцать семь (127)
двéсти сóрок дéвять (249)
тысяча четыреста девянóсто три (1493)


RUSÇADA SAYI SİSTEMİ

Rusça sayıları saymak ve okumak son derece kolaydır. 20’ye kadar farklı olan sayılar, her onlu birimden sonra birden başlayarak devam eder.

1’DEN 1000’E KADAR MİKTAR SAYLARI

1 - один 11 - одиннадцать
2 - два 12 - двенáдцать
3 - три 13 - тринáдцать
4 - четыре 14 - четырнадцать
5 - пять 15 - пятнáдцать
6 - шесть 16 - шестнáдцать
7 - семь 17 - семнáдцать
8 - вoсемь 18 - восемнáдцать
9 - дéвять 19 - девятнáдцать
10 - дéсять 20 - двáдцать

20 - двáдцать 200 - двéсти
30 - тридцать 300 - триста
40 - сóрок 400 - четыреста
50 - пятьдесят 500 - пятьсóт
60 - шестьдесят 600 - шестьсóт
70 - сéмьдесят 700 - семьсóт
80 - вóсемьдесят 800 - восемьсóт
90 - девянóсто 900 - девятьсóт
100 - сто 1000 - тысяча

Sayılar dikkatle incelendiğinde bazı noktalar göze çarpmaktadır.
5, 6, 7 ... 20, 30 sayılarının sonunda, 50, 60, 70, 80 ve 500, 600, 700, 800, 900 sayılarının ortasında YUMUŞAK İŞARET (ь) bulunmaktadır.

MİKTAR SAYILARININ İSİMLERLE KULLANILMASI

1. Bir (1) ve iki (2) sayılarının dışında bütün sayılar tektir, cinsiyet söz konusu değildir.
один (однá, однó, одни) bir

Önüne geldiği ismin cins ve sayısına göre kullanılır.
один класс bir sınıf
однá шкóла bir okul
однó здáние bir bina
одни часы bir saat

Çoğul şekli, sürekli çoğulda kullanılan isimlerle kullanılır.

A. Cümlede ismin cinsiyetine bağlı olarak bir (1) ve sonu bir (1) ile sayılardan
sonra isimler YALIN HAL’de bulunur.

один дом bir ev
двáдцать однá картина yirmi bir tablo
сто сóрок однó дéрево yüz kırk bir ağaç

B. два (м.р. и ср.р.) iki (erkek ve nötr cins)
две (ж.р.) iki (dişi cins)

Cümlede 2, 3, 4 ve sonu 2, 3, 4 ile biten sayılardan sonra isimler -İN HALİ TEKİL’de kullanılır.

два магазина iki mağaza
два здáния iki bina
две книги iki kitap
Bütünleyen (parçalı) Sayılar’dan sonra da aynı kural geçerlidir.

сóрок три студéнта 43 öğrenci
девянóсто две кóмнаты 92 oda
сто двáдцать две страницы 122 sayfa
тысяча девятьсóт девянóсто три гóда 1993 yıl

C. 5’den 20’ye kadar, sonu 5, 6, 7, 8, 9, 0, ile biten sayılardan sonra -İN HALİ ÇOĞUL kullanılır.

сóрок пять учителéй 45 öğretmen
сто пятьдесят шесть рублéй 156 ruble
четыреста девянóсто книг 490 kitap
тысяча двéсти семь людéй 1207 insan

Sayılarla kullanılan isimler her zaman çoğul halde kullanılır (bir ve bir ile biten
sayılar hariç).

Miktar Sayıları’nın çekimleri


HALLER 2, 3, 4 SAYILARLA 5, 6, 7, 8, 9, 0 SAYILARLA


И.п. две книги/дéвушки семь книг/дéвушек

Р.п. двух книг/дéвушек семь книг/дéвушек

Д.п. двум книгам/дéвушкам семи книгам/дéвушкам

В.п. две книги/двух девушек семь книг/дéвушек


Т.п. двумя книгами/дéвушками семью книгами/дéвушками

П.п. о двух книгах/дéвушках о семи книгах/дéвушках

MİKTAR SYAILARININ ÇEKİMİ

один, однá, однó ve одни‘nin çekimleri


HALLER ERİL CİNS DİŞİL CİNS NÖTR CİNS ÇOĞUL


И.п. один однá однó одни

Р.п. одногó однóй одногó одних

Д.п. одномý однóй одномý одним

В.п. один/одногó однý однó одни/одних

Т.п. одним однóй одним одними

П.п. об однóм об однóй об однóм об одних

ОДНИ‘NİN KULLLANILDIĞI DURUMLAR

1. Tekili olmayan sürekli çoğul şekilleri kullanılan isimlerle kullanılır.

одни часы bir saat (kol, masa veya duvar saati)
одни сýтки bir gün (24 saat)
одни каникулы bir tatil

2. “Diğerleri” anlamının karşıtını karşılamak üzere “birileri, bazıları, ilk gelenleri”
anlamlarında kullanılır.

Учитель взял сначáла одни задáния, потóм другие. Öğretmen önce bazı ödevleri aldı sonra da diğerlerini.
Дирéктор говорил сначáла с одними ученикáми, потóм с другими. Müdür önce öğrencilerden bazıları ile sonra da diğerleriyle konuştu.

3. ”Yalnızca” anlamında kullanılır.
На урóке были одни ученицы. Derste yalnız kız öğrenciler vardı.
В этом магазине продаются одни словари. Bu mağazada yalnızca sözlükler satılıyor.

BİRBİRİYLE BENZER ŞEKİLDE ÇEKİLEN SAYILAR

два, две, три, ve четыре‘nin çekilmesi


HALLER два/две (2) три (3) четыре (4)


И.п. два/две три четыре

Р.п. двух трёх четырёх

Д.п. двум трём четырём

В.п. два (две)/двух три/трёх четыре/четырёх

Т.п. двумя тремя четырьмя

П.п. о двух о трёх о четырёх


сóрок, девянóсто ve сто‘nun çekimler

HALLER сóрок (40) девянóсто (90) сто (100)


И.п. сóрок девянóсто сто

Р.п. сорокá девянóста ста

Д.п. сорокá девянóста ста

В.п. сóрок девянóсто сто

Т.п. сорокá девянóста ста

П.п. о сорокá о девянóста о ста

пять, пятьдесят ve пятьсóт‘un çekimleri


HALLER пять (5) пятьдесят (50) пятьсóт (500)


И.п. пять пятьдесят пятьсóт

Р.п. пяти пятидесяти пятисóт

Д.п. пяти пятидесяти пятистáм

В.п. пять пятьдесят пятьсóт

Т.п. пятью пятьюдесятью пятьюстáми

П.п. о пяти о пятидесяти о пятистáх

двéсти, триста, четыреста sayılarının çekimi


HALLER двéсти (200) триста (300) четыреста (400)


И.п. двéсти триста четыреста

Р.п. двухсóт трёхсот четырёхсот

Д.п. двумстáм трёмстам четырёмстам

В.п. двéсти триста четыреста

Т.п. двумястáми тремястáми четырьмястáми

П.п. о двухстáх о трёхстах о четырёхстах

1. Sonu ь ile biten sayılar DİŞİL CİNS isimler gibi çekilirler (ночь, тетрáдь,
вещь) .

2. Пятьдесят tipi, iki sayının bileşimindeki sayılarda, her iki da ayrı çekime uğrar.
Шестьдесят, сéмьдесят ve вóсемьдесят benzer şekilde çekilirler.

3. Пятьсóт tipi sayılarda da her iki sayı da farklı eklerle çekime uğrar.
Шестьсот, семьсот, восемьсот ve девятьсот sayları da benzer şekilde çekilirler.

4. Тысяча, миллиóн ve миллиáрд sayıların çekimi bu saylar son harflerine göre isimler gibi çekilirler. Bu sayılardan sonra isimlerin -İN HALİ kullanılır.

Наш клуб купил две тысячи билéтов. Bizim kulüp iki bin bilet satın aldı.
Дéсять миллиóнов людéй жило в Стамбýле. İstanbul’da 10 milyon insan yaşıyordu.

MİKTAR BİLDİREN SAYILARIN SAYI VE İSİMLERLE KULLANILMASI

1. Bir (1) ve sonu bir (1) ile biten isimler YALIN HAL’de kullanılır.

один красивый зал güzel bir salon
однá красивая дéвушка güzel bir kız
однó красивое дéрево güzel bir ağaç
одни красивые часы güzel bir saat

2. 2, 3, 4 ve bunlarla biten sayılardan sonra isimler -İN HALİ TEKİL, sıfatlar -İN HALİ ÇOĞUL çekimli olur.

два красивых зáла iki güzel salon
две красивых дéвушки iki güzel kız
два красивых дéрева iki güzel ağaç

Ancak DİŞİL CİNS isimlerin önüne gelen sıfatlar aynı zamanda YALIN HAL ÇOĞUL olarak da kullanılır.

две красивые дéвушки iki güzel kız
две свéтлые кóмнаты iki aydınlık oda

3. 5, 6, 7 ... gibi -İN HALİ ÇOĞUL gerektiren sayılardan sonra gelen sayılar da -İN HALİ ÇOĞUL takı alırlar.

шесть нóвых квартир altı adet yeni daire
дéсять свéтлых ламп on adet aydınlık lamba

İsmin hallerinden И.п. ve В.п. diğer hallerin gerektirdiği isim çekimine sayı ve
sıfatlar da uyarlar.

Я не смог решить двух лёгких задáч. Ben iki adet hafif problemi çözemedim.
Урóки идýт в трёх больших клáссах. Dersler üç büyük sınıfta devam ediyor.
Мой брат хорошó знáет три инострáнных языкá. Kardeşim üç yabancı dil biliyor.

СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ - TOPLULUK BİLDİREN SAYILAR

Topluluk Bildiren Sayılar da Miktar Sayıları gibi varlıkların sayısını bildirirler ve yine onlar gibi скóлько? (kaç tane?) sorusuna cevap verirler.

Belli başlı Topluluk Sayları:
двóе iki
трóе üç
чéтверо dört
пятеро beş
шéстеро altı
сéмеро yedi
вóсьмеро sekiz
дéвятеро dokuz
дéсятеро on

óба her ikisi (ikisi de erkek veya bir erkek bir
dişi)
óбе her ikisi (ikisi de dişi)

Topluluk Sayıların çekimleri


HALLER двóе (2) трóе (3) чéтверо (4) ученик (öğrenci)


И.п. двóе трóе чéтверо ученикóв

Р.п. двоих троих четверых ученикóв

Д.п. двоим троим четверым ученикáм

В.п. двóе/двоих трóе/троих чéтверо/четверых ученикóв

Т.п. двоими троими четверыми ученикáми

П.п. о двоих о троих о четверых об ученикáх

TOPLULUK SAYILARININ KULLANILDIĞI YERLER

Bu sayılardan sonra her zaman isimlerin -İN HALİ ÇOĞUL şekilleri kullanılır.

1. Topluluk Bildiren Sayılar ERİL CİNS canlı isimleri ile birlikte kullanılırlar.

двóе студéнтов (студéнт) iki öğrenci
трóе мáльчиков (мáльчик) üç erkek çocuğu
чéтверо учителéй (учитель) dört öğretmen
пятеро рабóчих (рабóчий) beş işçi
шéстеро людéй (человéк - люди) altı insan
сéмеро детéй (ребёнок - дéти) yedi çocuk

Bu tür isimlerle Miktar Sayıları da kullanılır.

два студéнта (студéнт) iki öğrenci
семь рабóчих (рабóчий) yedi işçi
пять человéк (человéк) beş insan
три учителя (учитель) üç öğretmen

Ancak DİŞİL CİNS isimler ile yalnızca Miktar Sayıları kullanılır.

три студéнтки (студéнтка) üç bayan öğrenci
две ученицы (ученица) iki kız öğrenci
пять учительниц (учительница) beş bayan öğretmen

2. Hayvan yavruları ile Topluluk Sayıları kullanılırken büyük hayvanlar için Miktar Sayıları kullanılır.

двóе собачáт (собачáта) iki köpek yavrusu
трóе волчáт (волчáта) üç kurt yavrusu
чéтверо котят (котята) dört kedi yavrusu

две собáки (собáки) iki köpek
три вóлка (вóлки) üç kurt
четыре котá (коты) dört kedi
3. Sürekli çoğul olarak kullanılan isimlerle birlikte kullanılır. Двóе, трóе, ve чéтверо И.п. ve В.п.‘de olur.

двóе часóв iki adet saat
чéтверо сýток dört gün
двóе нóжниц iki adet makas

Рабóчий рабóтал там трóе сýток. İşçi orada üç gündür çalışıyordu.
Отéц купил трóе часóв для детéй. Baba çocuklar için üç adet saat satın aldı.

Ancak diğer halleri gerektiren edatlar olduğunda двóе, трóе, чéтверо bu hallerde kullanılır.

Рабóчий рабóтал там óколо трёх сýток. İşçi orada yaklaşık üç gündür çalışıyordu.
Мáстер рабóтал над тремя часáми. Usta üç saat ile uğraşıyordu. (Onları onarmaya çalışıyordu.)

4. Cümlede herhangi bir isim ve zamir olmaksızın tek başına özne olarak kullanılırlar.

Двóе игрáли в садý. İkisi bahçede oynuyorlardı.
Сéмеро одногó не ждут. Yedi kişi bir kişiyi beklemez. (Bir kişinin eksik olması düğüne engel değildir.)
Онá рабóтала за троих. O üç kişinin işini yapıyordu.

5. İki parçalı olan nesnelerin isimleriyle kullanılır.

двóе ног iki ayak
трóе сáней üç kızak
чéтверо сандалéт dört çift sandalet

6. Şahıs Zamirleri, YALIN ya da -İN HALLERİ’nde YALIN HAL şeklindeki Topluluk Sayıları ile kullanılır.

Мы чéтверо были на урóке. Derste biz dördümüz vardık.
Они трóе остáлись в автóбусе. Onların üçü otobüste kaldılar.
Их было чéтверо там. Onların dürdü oradaydı.

7. Оба ve óбе Topluluk Sayıları, два ve две şeklindeki Miktar Sayıları gibi -İN HALİ TEKİL takılı isimlerle kullanılırlar.

óба ikisi (iki erkek ya da bir erkek ve bir dişi olduğunda)
óбе ikisi (iki dişi cins olduğunda)
óба брáта iki erkek kardeş
óба автóбуса iki otobüs
óба брат и сестрá erkek ve kız kardeşin ikisi
óба учитель и учительница bay ve bayan öğretmenin ikisi

óба ve óбе‘nin çekimleri


HALLER óба óбе


И.п. óба óбе

Р.п. обóих обéих

Д.п. обóим обéим

В.п. óба/обóих óбе/обéих

Т.п. обóими обéими

П.п. об обóих об обéих

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ - SIRA SAYILARI

Sıra Sayıları’nı aşağıda topluca görelim.

1nci - пéрвый 11nci - одиннадцатый
2nci - вторóй 12nci - двенáдцатый
3ncü - трéтий 13ncü - тринáдцатый
4ncü - четвёртый 14ncü - четырнадцатый
5nci - пятый 15nci - пятнáдцатый
6nci - шестóй 16nci - шестнáдцатыё
7nci - седьмóй 17nci - семнáдцатый
8nci - восьмóй 18nci - восемнáдцатый
9ncu - девятый 19ncu - девятнáдцатый
10ncu - десятый 20nci - двадцáтый

20nci - двадцáтый 200ncü - двухсóтый
30ncu - тридцáтый 300ncü - трёхсóтый
40ncı - сороковóй 400ncü - четырёхсóтый
50nci - пятидесятый 500ncü - пятисóтый
60ncı - шестидесятый 600ncü - шестисóтый
70nci - семидесятый 700ncü - семисóтый
80nci - восьмидесятый 800ncü - восьмисóтый
90ncı - девянóстый 900ncü - девятисóтый
100ncü - сóтый 1000nci - тысячный

SIRA SAYILARININ TÜRETİLMESİ VE KULLANILMASI

1. Miktar Bildiren Sayların -İN HALİ’nde son takıları olan -а veya -и atıldıktan sonra geriye kalan kısım sıfat takısı olan -ый (-ая, -ое, -ые), -ий (-ья, -ье, -ьи),
-ой (-ая, -ое, -ые) eklenerek Sıra Sayıları elde edilir.

YALIN HAL -İN HALİ SIRA SAYISI
шесть шест+и шест+ой, +ая, +ое, +ые
пятьдесят пятидесят+и пятидесят+ый, +ая, +ое, +ые
девянóсто девяност+а девяност+ый, +ая, +ое, +ые


2. Bazı sıfatların Sıra Sayıları düzensiz yapılır.

пéрвый, -ая, -ое, -ые 1nci
вторóй, -ая, -ое, -ые 2nci
трéтий, -ья, -ье, -ьи 3ncü
четвёртый, -ая, -ое, -ые 4ncü
седьмóй, -ая, -ое, -ые 7nci
сороковóй, -ая, -ое, -ые 40ncı

3. Тысяча, миллиóн, миллиáрд Sıra Sayısı yapılırken takının önü ilave olarak -н- eklenir.

тысяча (-а düşer) +ный (-ая, -ое, -ые) ® тысячный (bininci)
миллиóн +ный (-ая, -ое, -ые) ® миллиóнный (milyonuncu)
миллиáрд +ный (-ая, -ое, -ые) ® миллиáрдный (milyarıncı)

4. Parçalı Sayıların yalnızca son parçası Sıra sayısı şeklinde bulunur. Sıra Sayıları birlikte kullanıldıkları isimlerin cins, sayı ve hal çekimlerine uyarlar.

тридцать шестóй 36nci
триста сóрок восьмóй 348nci
тысяча девянóсто трéтий 1093ncü
сто пятьдесят четвёртый 154ncü
пятьсóт сороковóй 540ncı
тысяча пéрвый 1001nci

пéрвый диалóг birinci diyalog
пéрвая кóмната birinci oda
пéрвое окнó birinci pencere
пéрвые часы birinci (ilk) saat

5. Cümle içinde kullanılan Parçalı Sayılar’ın sonuncusu, yani Sıra Sayısı şeklinde olan parçası ismin haline göre çekilir.

Я жил на двáдцать пятом этажé в Париже. Ben Paris’te 25nci katta oturuyordum.

Мой сын родился в тысяча девятьсóт девянóсто трéтьем годý. Benim oğlum 1993 yılında doğdu.

6. Трéтий Sıra Sayısı чей? (kimin?) Soru Zamiri gibi çekilir.

чей‘in çekimiHALLER ЧЕЙ? - KİMİN?

м.р. ж.р. ср.р мн.ч.

И.п. чей чья чьё чьи

Р.п. чьегó чьей чьегó чьих

Д.п. чьемý чьей чьему чьим

В.п. чей/чьегó чью чьё чьи

Т.п. чьим чьей чьим чьими

П.п. о чьём о чьей о чьём о чьих


трéтий‘in çekimi


HALLER ТРЕТИЙ - ÜÇÜNCÜ

м.р. ж.р ср.р мн.ч.

И.п. трéтий трéтья трéтье трéтьи

Р.п. трéтьего трéтьей трéтьего трéтьих

Д.п. трéтьему трéтьей трéтьему трéтьим

В.п. трéтий/трéтьего трéтью трéтье трéтьи

Т.п. трéтьим трéтьей трéтьим трéтьими

П.п. о трéтьем о трéтьей о трéтьем о трéтьих

7. Saat, tarih ve yıl olarak zaman bildirmede kullanılır.

Сейчáс пять минýт вторóго. Saat 1’i beş geçiyor.
Сейчáс чéтверть пятого. Saat 4’ü çeyrek geçiyor.
Собрáние началóсь пятого áвгуста. Toplantı Ağustosun beşinde başladı.
Экзáмены кóнчились трéтьего мáя. Sınavlar Mayısın üçünden itibaren sona erdi.
Мы переéхали в Стамбýл в тысяча девятьсóт девянóсто шестóм годý. Biz 1996 yılında İstanbul’a geldik (taşındık).

фоно
Azy gum garum gerum, gazy gumga... Azy gum garum gerum, gazy gumga
Аватара пользователя
Irochka
Sonnige Paradys
 
Сообщения: 23944
Фото: 205
Регистрация: 25 окт 2005
Откуда: Africa

forum diğer kısımlarında baktım ama çoğul konusunu tam olarak bulamadım yada gözümden kaçtı. sorum şu :
kedi(кошка) ve kediler (?)
top (шар)ve toplar (?)
dilek (желание) ve dilekler
yani bir kelime nasıl çoğul yapılıyor.
[ URL ]
[ URL ]
[ URL ]
[ URL ]
[ URL ]
Аватара пользователя
netperest
странствующий суфий
 
Сообщения: 21
Регистрация: 15 окт 2008
Откуда: Balikesir/Балыкесир

forum diğer kısımlarında baktım ama çoğul konusunu tam olarak bulamadım yada gözümden kaçtı. sorum şu :
kedi(кошка) ve kediler (?) кошки
top (шар)ve toplar (?) шары
dilek (желание) ve dilekler желания
yani bir kelime nasıl çoğul yapılıyor.
Azy gum garum gerum, gazy gumga... Azy gum garum gerum, gazy gumga
Аватара пользователя
Irochka
Sonnige Paradys
 
Сообщения: 23944
Фото: 205
Регистрация: 25 окт 2005
Откуда: Africa

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА –
İSİMLERİN YALIN HAL ÇOĞULLARI


Rusça, eklerle türetilen çekimli bir dil olduğundan, isimlerin hallere göre tekil ve çoğul şekilleri farklıdır. ERİL, DİŞİL ve NÖTR CİNS isimlerin çoğullarını sırasıyla görelim.
1. МУЖСКОЙ РОД (м.р.) - ERİL CİNS
A. Sonu sessiz harf ile biten isimler -ы/-и seslilerinden birisini alarak çoğul olurlar. Bunun ayırt edici en belli başlı kuralı; yedi istisna harften birisinin olması halinde
-и seslisi eklenerek YALIN HAL ÇOĞUL yapılır (г, к, х, ж, ш, ч, щ).
нож - ножи (bıçak - bıçaklar)
врач - врачи (doktor - doktorlar)
плащ - плащи (yağmurluk - yağmurluklar)
карандáш - карандаши (kurşunkalem - kurşunkalemler)
дух - дýхи (ruh - ruhlar)
враг - враги (düşman - düşmanlar)
кружóк - кружки (çalışma grubu - çalışma grupları)
звук - звýки (ses - sesler)
Bu yedi sessizin dışındaki diğer bütün sessiz harflerden sonra -ы ilave edilerek YALIN HAL ÇOĞUL şekil elde edilir.
стол - стoлы (masa - masalar)
пол - полы (döşeme - döşemeler)
завóд - завóды (fabrika - fabrikalar)
вокзáл - вокзáлы (gar/istasyon - garlar/istasyonlar)
автóбус - автóбусы (otobüs - otobüsler)
самолёт - самолёты (uçak - uçaklar)
İSTİSNA ÇOĞUL YAPAN ERİL CİNS İSİMLER
Sonu sessiz harfle biten isimlerin bazı istisna durumları mevcuttur.
(1) сосéд - сосéди (komşu - komşular)
чёрт - чéрти (şeytan - şeytanlar)
(2) -анин, -яин ile biten ERİL CİNS isimler.
гражданин - грáждане (vatandaş - vatandaşlar)
хозяин - хозяевá (ev sahibi - ev sahipleri)
Benzer şekilde -ин takısıyla biten ERİL CİNS isimler de farklı çoğul yapılırlar.
господин - господá (bay - baylar)
татáрин - татáры (Tatar - Tatarlar)
болгáрин - болгáры (Bulgar - Bulgarlar)
(3) Sonu sessiz harf ile biten bazı ERİL CİNS isimler sonuna -ья takısını alarak YALIN HAL ÇOĞUL yapar.
стул - стýлья (sandalye - sandalyeler)
лист - листья (yaprak - yapraklar)
брат - брáтья (kardeş - kardeşler)
сын - сыновья (oğul - oğullar)
муж - мужья (koca - kocalar)
(4) Sonu sessiz harf ile biten bir grup ERİL CİNS isimler sonuna vurgulu -а (á) alarak çoğul yapar.
дом - домá (ev - evler)
глаз - глазá (göz - gözler)
снег - снегá (kar - karlar)
лес - лесá (orman - ormanlar)
век - векá (yüzyıl - yüzyıllar)
бок - бокá (yan/böğür - yanlar/böğürler)
гóрод - городá (şehir - şehirler)
вéчер - вечерá (akşam - akşamlar)
гóлос - голосá (ses - sesler)
дóктор - докторá (doktor - doktorlar)
нóмер - номерá (numara - numaralar)
óстров - островá (ada - adalar)
пóяс - поясá (kemer - kemerler)
пóезд - поездá (tren - trenler)
бéрег - берегá (sahil - sahiller)
профéссор - профессорá (profesör - profesörler)
дирéктор - директорá (müdür - müdürler)
редáктор - редакторá (editör - editörler)
Son üç sözcük -ы takısıyla da çoğul yapar. Her iki form da eş düzeyde kullanılır.
профéссор - профéссоры (profesör - profesörler)
дирéктор - дирéкторы (müdür - müdürler)
редáктор - редáкторы (editör - editörler)
B. Sonu -й ile biten ERİL CİNS isimler, bu harfin yerine -и takısı alarak çoğul yaparlar.
музéй - музéи (müze - müzeler)
герóй - герóи (kahraman - kahramanlar)
сарáй - сарáи (depo - depolar)
урожáй - урожáи (ürün - ürünler)

Bu harf ile biten bazı isimler farklı şekilde çoğul yapılır: vurgulu -я (я) veya vurgulu -и (и) ile.
край - края (kenar - kenarlar)
соловéй - соловьи (bülbül - bülbüller)
воробéй - воробьи (serçe - serçeler)
Sıfat formundaki isimler sıfat çoğul takısı ile YALIN HAL ÇOĞUL yapılır.
рýсский - рýсские (Rus - Ruslar)
рабóчий - рабóчие (işçi - işçiler)
учёный - учёные (ilim adamı - ilim adamları)
полицéйский - полицéйские (polis - polisler)
C. YUMUŞAK İŞARET (-ь) ile biten ERİL CİNS isimler.
Bu işaretin yerine -и eki getirilerek YALIN HAL ÇOĞUL yapılır.
день - дни (gün - günler)
словáрь - словари (sözlük - sözlükler)
портфéль - портфéли (el çantası - el çantaları)
календáрь - календари (takvim - takvimler)
путь - пути (yol - yollar)
рубль - рубли (ruble - rubleler)
Az sayıda isim vurgulu -я (и) ile çoğul olur.
учитель - учителя (öğretmen - öğretmenler)
2. ЖЕНСКИЙ РОД (ж.р.) - DİŞİL CİNS
A. Sonu -а ile biten isimler.
Bu harf atıldıktan sonra yerine yedi harf kuralına da uymak şartıyla isimlerin çoğulu -ы/-и eklenelek yapılır.
странá - стрáны (memleket - memleketler)
лáмпа - лáмпы (lamba - lambalar)
ýлица -ýлицы (sokak - sokaklar)
кáрта - кáрты (harita - haritalar)
кóмната - кóмнаты (oda - odalar)
картина - картины (resim - resimler)
бýква - бýквы (harf - harfler)
газéта - газéты (gazete - gazeteler)
кóжа - кóжи (deri - deriler)
ногá - нóги (ayak - ayaklar)
фáбрика - фáбрики (fabrika - fabrikalar)
дáча - дáчи (yazlık ev - yazlık evler)
рóща - рóщи (orman/koru - ormanlar/korular)
нóша - нóши (yük - yükler)
старýха - старýхи (yaşlı kadın - yaşlı kadınlar)
Son yedi sözcükte görüldüğü gibi, г, к, х, ж, ш, ч, щ harflerinden sonraki -а düşmekte, bunun yerine -и takısı eklenmektedir.
-а ile biten bazı sözcükler çoğul yapılırken vurgu son heceden ilk heceye geçer.
странá - стрáны (ülke - ülkeler)
стенá - стéны (duvar - duvarlar)
рукá - рýки (el/kol - eller/kollar)
ногá - нóги (ayak - ayaklar)
головá - гóловы (kafa - kafalar)
звездá - звёзды (yıldız - yıldızlar)
B. Sonu -я ile biten DİŞİL CİNS isimlerde, bu harf düşer, yerine -и takısı eklenir.

дерéвня - дерéвни (köy - köyler)
земля - зéмли (toprak - topraklar)
статья - статьи (makale - makaleler)
семья - сéмьи (aile - aileler)
линия - линии (çizgi/hat - çizgiler/hatlar)
лилия - лилии (zambak - zambaklar)
фамилия - фамилии (soyadı - soyadlar)
C. Sonu -ь ile biten DİŞİL CİNS isimlerde sondaki YUMUŞAK İŞARETİN yerine -и takısı getirilerek çoğul yapılır.
нóвость - нóвости (haber - haberler)
степь - стéпи (bozkır - bozkırlar)
цепь - цéпи (zincir - zincirler)
дверь - двéри (kapı - kapılar)
кровáть - кровáти (yatak - yataklar)
тетрáдь - тетрáди (defter - defterler)
тень - тéни (gölge - gölgeler)
ночь - нóчи (gece - geceler)
цель - цéли (hedef - hedefler)
мысль - мысли (düşünce - düşünceler)
площадь - плóщади (meydan - meydanlar)
память - пáмяти (hatıra - hatıralar)
постель - постéли (yatak - yataklar)
3. СРЕДНИЙ РОД (ср.д.) - NÖTR CİNS
ERİL ve DİŞİL isimlerin YALIN HAL ÇOĞUL takısı -ы (13 sessiz harften sonra) ve -и (г, к, х, ж, ш, ч, щ) olduğu halde, NÖTR CİNS isimlerde her bir gruba ait isimler tamamen farklı takılar ile çoğul yapılmaktadır.
A. Sonu -о ile biten isimler, bu harfin yerine -а alarak çoğul yapılır.
окнó - óкна (pencere - pencereler)
письмó - письма (mektup - mektuplar)
лицó - лица (yüz - yüzler)
кольцó - кóльца (yüzük - yüzükler)
стеклó - стёкла (cam - camlar)
зернó - зёрна (tane - taneler)
Dikkat edilirse yukarıdaki sözcüklerde son hecedeki vurgu çoğul formda köke kaymaktadır. Şimdi aşağıda göreceğiniz sözcüklerde ise bunun tersi durum söz konusudur.
дéло - делá (iş - işler)
мéсто - местá (yer - yerler)
прáво - правá (hak - haklar)
слóво - словá (sözcük - sözcükler)
зéркало - зеркалá (ayna - aynalar)
Ayrıca sonu -о ile biten bir grup NÖTR CİNS ismin YALIN HAL ÇOĞULU düzensizdir.
ýхо - ýши (kulak - kulaklar)
плeчó - плéчи (omuz - omuzlar)
колéно - колéни (diz - dizler)
яблоко - яблоки (elma - elmalar)
Sonu -о ile biten bazı NÖTR CİNS isimler -ья takısını alarak çoğul olurlar.
перó - пéрья (divit - divitler)
дéрево - дерéвья (ağaç - ağaçlar)
крылó - крылья (kanat - kanatlar)
B. Sonu -е, -ье, -ие sonekleriyle biten isimler ÇOĞUL yapılırken son harfin yarine -я takısını alır.
здáние - здáния (bina - binalar)
собрáние - собрáния (toplantı - toplantılar)
упражнéние - упражнáния (alıştırma - alıştırmalar)
ружьё - рýжья (silah - silahlar)
Yukarıdaki sözcüklerde vurgu değişmezken şu sözcüklerde değişmektedir.
мóре - моря (deniz - denizler)
пóле - поля (tarla - tarlalar)
C. Sonu -мя ile biten 10 adet isim NÖTR CİNS’tir ve YALIN HAL ÇOĞUL’ları tamamen farklıdır.
Eмя - именá (isim - isimler)
врéмя - временá (zaman - zamanlar)
знáмя - знамёна (sancak - sancaklar)
плéмя - племенá (kabile reisi - kabile reisleri)
сéмя - семенá (tohum - tohumlar)
стрéмя - стременá (üzengi - üzengiler)


Genel olarak kurallı eklerle YALIN HAL ÇOĞUL yapılan isimlerin tablosunu inceleyiniz.
isimlerin YALIN HAL ÇOĞUL çekim tablosuмужскóй род
(м.р.)
eril cins

sonu – sessiz harf
çoğul eki - -ы/-и
стол – столы
нож – ножи

sonu - й harfi
çoğul eki - -и
музéй – музéи
герóй – герóи
санатóрий - санатóрии

sonu - ь harfi
çoğul eki - -и
день - дни
словáрь - словари

жéнский род
(ж.р.)
dişil cins

sonu - а harfi
çoğul eki - -ы/-и
книга – книги
газéта - газéты

sonu - я harfi
çoğul eki - -и
земля – зéмли
семья – сéмьи
áрмия - áрмии

sonu - ь harfi
çoğul eki - -и
цель – цéли
ночь - нóчи

срéдний род
(ср.р.)
nötr cins

sonu - о harfi
çoğul eki - -а
окнó - óкна

sonu - е harfi
çoğul eki - -я
здáние – здáния
ружьё – рýжья
здáние - здáния

sonu - мя harfleri
çoğul eki - -ена
имя – именá
врéмя – временá


Bu tabloda verilenlerin dışında farklı şekilde YALIN HAL ÇOĞUL yapılan isimleri
topluca aşağıda bulacaksınız.
Sonu -онок veya -ёнок ile biten hayvan yavrularının ismi, YALIN HAL ÇOĞUL’da bunun yerine -ата/-ята takısını alırlar.
котёнок - котята (kedi yavrusu - kedi yavruları)
волчóнок - волчáта (kurt yavrusu - kurt yavruları)
зайчóнок - зайчáта (tavşan yavrusu - tavşan yavruları)
медвежóнок - медвежáта (ayı yavrusu - ayı yavruları)
утёнок - утята (ördek yavrusu - ördek yavruları)
орлёнок - орлята (kartal yavrusu - kartal yavruları)
собачóнок - собачáта (köpek yavrusu - köpek yavruları)
козлёнок - козлята (kuzu yavrusu - kuzu yavruları)
İnsan yavrusu olarak, benzer şekilde kullanılabilir.
ребёнок - ребята (çocuk- -çocuklar)
Ancak bu sözcüğün çoğul şekli olarak ребёнок - дéти kullanılır.
Bazı sözcüklerin çoğul şekillerinin değişik olmasına bağlı olarak anlamları da değişmektedir.
лист - листья (yaprak - yapraklar)
лист дéрева - ağacın yaprağı
листья дéрева - ağacın yaprakları
лист - листы (kağıt yaprağı - kağıt yaprakları)
лист тетрáди - defter yaprağı
листы тетрáди - defter yaprakları

прóпуск - прóпуски (yoklama/atlama - yoklamalar/atlamalar)
прóпуск - пропускá (geçiş - geçişler)
счёт - счетá (hesap - hesaplar)
счёт - счёты (abaküs - abaküsler)
цвет - цветá (renk - renkler)
цветóк - цветы (çiçek - çiçekler)
Son sözcükte -ок soneki düşmekte, çoğul takısı olarak -ы eklenmektedir.
Aşağıdaki sözcüklerin YALIN HAL ÇOĞUL’u tamamen farklı kökten yapılmaktadır.
человéк - люди (insan - insanlar)
ребёнок - дéти (çocuk - çocuklar)
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТОЛЬКО В
ЕДИНСТВЕННОМ ИЛИ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ –
YALNIZ SÜREKLİ TEKİL VE SÜREKLİ ÇOĞUL KULLANILAN İSİMLER
İSMİN HALLERİNE GÖRE SÜREKLİ TEKİL KULLANILAN İSİMLER
1. Aşağıdaki isim grupları ismin hallerine göre sürekli tekil çekimleriyle kullanılırlar.
A.. Topluluk bildiren isimler.
человéчество (insanlık)
студéнчество (öğrencilik)
молодёжь (gençlik)
стáрость (yaşlılık)
бельё (iç çamaşırı)
посýда (kap kaçak)
óбувь (ayakkabılar)
мéбель (mobilyalar)
одéжда (kılık kıyafet)
орýжие (silahlar)
B. Bazı mаden ve gaz isimleri.
зóлото (altın)
серебрó (gümüş)
желéзо (demir)
медь (bakır)
сталь (çelik)
кислорóд (oksijen)
азóт (azot)
водорóд (hidrojen)
C. Bazı ilaçlar ve tıp mаddeleri.
аспирин (aspirin)
йод (iyot)
вáта (pamuk)
D. Bazı yiyecek mаddeler.
мясо (et)
сáхар (şeker)
мукá (un)
рис (pirinç)
картóфель (patates)
лук (soğan)
моркóвь (havuç)
рожь (çavdar)
F. Fiil ve sıfatlardan yapılan durum sözcükleri.
внимáние (dikkat)
чтéние (okuma)
мóлодость (gençlik)
белизнá (beyazlık
темнотá (karanlık)
İSMİN HALLERİNE GÖRE SÜREKLİ ÇOĞUL OLARAK KULLANILAN İSİMLER
брюки (pantolon)
бýдни (haftanın günleri)
весы (terazi)
выборы (seçim)
дéньги (para)
духи (parfüm)
кавычки (tırnak işareti)
кýдри (kıvırcık saçlar)
каникулы (tatil)
мемуáры (anılar)
нóжницы (makas)
oчки (gözlük)
перила (parmaklık, korkuluk)
переговóры (görüşmeler)
рóды (doğum)
сáни (kızak)
сýмерки (alacakaranlık)
сливки (krema)
сýтки (bir gün, 24 saat)
счёты (abaküs)
финáнсы (finansman, maliye)
часы (saat)
чернила (mürekkep)
шáхматы (satranç)
шáшки (dama)
щи (lahana çorbası)
YALIN HAL ÇOĞUL ŞEKİLDE VURGULU HECE DEĞİŞMESİ
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Rusça sözcüklerin vurgulu hecesi değişkendir. Bunu en belirgin olarak YALIN HAL TEKİL şekildeki bir ismi YALIN HAL ÇOĞUL yaptığımızda görürüz. Bunlardan bir kısmını örnek olarak görelim.

отéц - отцы (baba - babalar)
кружóк - кружки (dernek - dernekler)
кусóк - куски (parça - parçalar)
огонёк - огоньки (kıvılcım - kıvılcımlar)
воробéй - воробьи (serçe - serçeler)
Bu sözcüklerin son hecelerinde KAÇAK SESLİLER dediğimiz -о, -е, -ё harflerinden birisi düşmekte ve bunların üzerindeki vurgu da yeni çoğul takısını üzerine düşmektedir.
карандáш - карандаши (kurşunkalem - kurşunkalemler)
пастýх - пастухи (çoban - çobanlar)
рубéж - рубежи (sınır - sınırlar)
шалáш - шалаши (alacık - alacıklar, benekler)
Son hecesi vurgulu bazı DİŞİL CİNS isimler YALIN HAL ÇOĞUL yapılırken vurgu köke kayar.
странá - стрáны (memleket - memleketler)
ногá - нóги (ayak - ayaklar)
рукá - рýки (el, kol - eller, kollar)
головá - гóловы (kafa - kafalar)
звездá - звёзды (yıldız - yıldızlar)
сестрá - сёстры (kız kardeş - kız kardeşler)
İSİMLERİN VURGULU HECE DEĞİŞMESİ
Bu durum -а harfi ile biten tüm ERİL ve DİŞİL isimler için geçerli değildir.
Sonu -о harfi ile biten bazı NÖTR CİNS isimlerde de benzer şekilde vurgulu hece değişmesi olmaktadır. Vurgulu hece köke kaymaktadır.
окнó - óкна (pencere - pencereler)
письмó - письма (mektup - mektuplar)
лицó - лица (yüz - yüzler)
селó - сёла (büyük köy - büyük köyler)
стеклó - стёкла (cam - camlar)
кольцó - кóльца (yüzük, halka - yüzükler, halkalar)
Vurgulu hecesi tekilde iken kökünde olan bir grup sözcük çoğul olduğunda vurgulu hecesi sona kayar.
дéло - делá (iş - işler)
прáво - правá (hak - haklar)
мéсто - местá (yer - yerler)
слóво - словá (sözcük - sözcükler)
Sonu -мя ile biten isimlerde vurgulu hece değişmektedir.
имя - именá (ad - adlar)
врéмя - временá (zaman - zamanlar)
знáмя - знамёна (sancak - sancaklar)
Aşağıda karışık olarak verilen isimlerin de YALIN HAL TEKİLİ ile ÇOĞULU’nda vurgulu hecenin yeri değişmektedir.
гражданин - грáждане (vatandaş - vatandaşlar)
ребёнок - дéти (çocuk - çocuklar)
нéбо - небесá (gök - gökler)
чýдо - чудесá (harika - harikalar)
цветóк - цветы (çiçek - çiçekler)
прóпуск - пропускá (geçiş - geçişler)
счёт - счетá (hesap - hesaplar)
-ья ile çoğul yapılan birden fazla heceli bazı NÖTR CİNS isimlerin çoğulunda da vurgulu hece değişmektedir.
перó - пéрья (divit - divitler)
дéрево - дерéвья (ağaç - ağaçlar)
крылó - крылья (kanat - kanatlar)
Vurgulu -а (á) ya da vurgulu -я (я) ile çoğul yapılan çok heceli sözcüklerde vurgulu hece her zaman sondadır.
гóрод - городá (şehir - şehirler)
бéрег - берегá (sahil - sahiller)
гóлос - голосá (ses - sesler)
учитель - учителя (öğretmen - öğretmenler)
Azy gum garum gerum, gazy gumga... Azy gum garum gerum, gazy gumga
Аватара пользователя
Irochka
Sonnige Paradys
 
Сообщения: 23944
Фото: 205
Регистрация: 25 окт 2005
Откуда: Africa

Irochka bu kadar çabuk ilgilendiğin için teşekkür ederim. (çevirisinide deniyim hemen : Спасибо ирочка для быстро интересоваться. ) ( olmadı sanırım ikinci tekil şahısı nereye koyacağımı bulamadım)
birde rusya ile ilgili bir sorum olacak çeşitli sitelerde gördüm adres verilirken mesela Paveletskaya Metrosu deniliyor. bu metro derken acaba şehirde bir bölge mi kastediliyor yoksa metroya bindiğinde bu durakta ineceksin gibi bir şey mi oluyor.
[ URL ]
[ URL ]
[ URL ]
[ URL ]
[ URL ]
Аватара пользователя
netperest
странствующий суфий
 
Сообщения: 21
Регистрация: 15 окт 2008
Откуда: Balikesir/Балыкесир

Irochka bu kadar çabuk ilgilendiğin için teşekkür ederim. (çevirisinide deniyim hemen : Спасибо ирочка для быстро интересоваться. ) ( olmadı sanırım ikinci tekil şahısı nereye koyacağımı bulamadım) Спасибо Ирочка за то, что быстро заинтересовалась
birde rusya ile ilgili bir sorum olacak çeşitli sitelerde gördüm adres verilirken mesela Paveletskaya Metrosu deniliyor. bu metro derken acaba şehirde bir bölge mi kastediliyor yoksa metroya bindiğinde bu durakta ineceksin gibi bir şey mi oluyor. evet, metronun durağı
Azy gum garum gerum, gazy gumga... Azy gum garum gerum, gazy gumga
Аватара пользователя
Irochka
Sonnige Paradys
 
Сообщения: 23944
Фото: 205
Регистрация: 25 окт 2005
Откуда: Africa

Модераторы

vika, Natali$ka

Фильтры

Навигация

Вернуться в Rusca Ogreniyoruz

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел форума просматривают: Google [Bot] и гости: 2